EN FR

Disclaimer

​Het gebruik van deze website (hierna ‘ de Site’) is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Door deze Site te bezoeken en te gebruiken, erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden.

AG Real Estate tracht onderbrekingen of functiestoornissen te wijten aan technische fouten zoveel mogelijk te vermijden. AG Real Estate kan echter niet garanderen dat de Site altijd online toegankelijk zal zijn zonder fouten en /of onderbrekingen;

De informatie die beschikbaar is op of via de Site is van algemene aard en wordt uitsluitend verstrekt voor algemeen gebruik. AG Real Estate en verwante ondernemingen geven geen enkele garantie of doen geen enkele verklaring, expliciet of impliciet, over het volledige, exacte of redelijke karakter van de informatie gepubliceerd op of toegankelijk via de Site. Noch AG Real Estate, noch eender welke andere verwante onderneming, noch de algemene directie of de werknemers van de voornoemde ondernemingen aanvaarden de minste verantwoordelijkheid voor de informatie en/of de aanbevelingen gepubliceerd op de Site of toegankelijk via de Site. Hoewel AG Real Estate geprobeerd heeft de inhoud van de Site met de grootste zorg op te stellen, is het mogelijk dat, ondanks alles, de informatie achterhaald, onvolledig of onjuist is. AG Real Estate kan geen garanties geven betreffende de aard en de inhoud van de informatie op de Site;

De Site kan links naar andere websites bevatten waarop AG Real Estate geen enkele controle uitoefent, noch op technisch vlak, noch op vlak van de inhoud. AG Real Estate kan dus het volledige en correcte karakter van de inhoud van deze websites niet garanderen, noch de beschikbaarheid ervan;

AG Real Estate is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van de Site of van de informatie die beschikbaar is op of via de Site. AG Real Estate is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door eventuele onderbrekingen van de Site, door virussen of ieder gelijkaardig beveiligingsprobleem, door het raadplegen of het gebruiken van websites of hyperlinks (waaronder meer bepaald links naar websites van derden) of door de informatie die beschikbaar is op deze laatste.

Elk gebruik van informatie beschikbaar via of op de Site gebeurt bijgevolg volledig op risico van de gebruiker, die alleen verantwoordelijk is voor de keuzes of beslissingen genomen op basis van de informatie verkregen op of via de Site;

AG Real Estate garandeert noch de compatibiliteit met de uitrusting van de gebruiker van de bestanden die deel uitmaken van of op de Site staan, noch de toegankelijkheid van deze elementen;

De Site wordt beschermd door het auteursrecht. Geen enkel intellectueel eigendomsrecht betreffende een deel of het geheel van de Site of de informatie beschikbaar op of via de Site, wordt overgedragen aan de gebruiker van de Site. De informatie gegeven op of via de Site mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële interne privédoeleinden. De gebruiker van de Site mag de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden (meer bepaald verspreiden, reproduceren, verkopen of overdragen in gelijk welke vorm), in het bijzonder voor commercieel gebruik;

De via deze Site ingezamelde persoonsgegevens kunnen door AG Real Estate, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits naleving van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden verwerkt met het oog op het verstrekken van de gevraagde informatie of publicaties en het opmaken van statistieken betreffende het gebruik van de Site. AG Real Estate zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behalve ingeval hiertoe in zijn hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, en in voorkomend geval te controleren/verbeteren. U kunt uw gegevens eveneens laten wissen.